De Depressie vereniging zoekt een nieuwe voorzitter

De Depressie Vereniging is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een depressie en hun naasten. Voor de komende bestuursperiode is de vereniging op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Opdracht van de nieuwe voorzitter

Functieprofiel
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de belangen van de organisatie en haar achterban behartigt en staat voor een maatschappelijk sterke vertegenwoordiging van mensen met een depressieve aandoening. De voorzitter zal samen met het bestuur een bestendige ontwikkellijn van de vereniging voor de komende jaren uitstippelen. De belangrijkste taak van de voorzitter is het aanboren van financieringsbronnen, het (gaan)  samenwerken met relevante organisaties en het verder stroomlijnen van de organisatie.

De voorzitter toont leiderschap, visie en focus. Haalt het beste uit de bestuursleden. Motiveert en inspireert het team. Formuleert verbeterpunten en implementeert de strategie. De voorzitter treedt in principe aan voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om daar nog een volgende termijn van drie jaar aan te koppelen.

Primaire taken en verantwoordelijkheden

Professionele en persoonlijke vaardigheden 

 • Is een bruggenbouwer, open en verbindend, durft besluiten te nemen en grenzen te stellen, heeft een lange termijn focus. Inspireert en motiveert, is mensgericht en empathisch, maar ook zakelijk.
 • Is zelf startend, hands on, kan goed overtuigen. Straalt vertrouwen en rust uit en heeft overwicht. Is open en eerlijk, staat stevig in de schoenen. Politiek sensitief voor wat er in de organisatie speelt.
 • Is een sterke communicator en geeft het goede voorbeeld.
 • Is bereid zich te verdiepen in de problematiek van depressie zodat op een begripvolle manier met leden omgegaan kan worden.
 • Een pré is ervaring met depressie als persoon of als naaste.

Leidinggeven

 • Geeft leiding aan het bestuur en is het aanspreekpunt voor de uitvoeringsorganisatie aan wie de leden- en vrijwilligersadministratie is gedelegeerd; leidt de bestuursvergaderingen en is verantwoordelijk voor verbinding binnen het bestuur en de leden/vrijwilligers.
 • Heeft de kwaliteit om zich kwetsbaar op te kunnen stellen.
 • Zorgt voor een veilig, inspirerend en integer bestuurs- en verenigingsklimaat.

Netwerken/besturen

 • Fungeert als boegbeeld van de vereniging, en onderhoudt netwerken met als doel de maatschappelijke relevantie en financiering verder te bestendigen.
 • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van strategisch meerjarenbeleid.
 • Is verantwoordelijk voor het toezien op de voortgang van de algemene verenigingszaken.
 • Hij/zij schept voorwaarden voor een stevige positie en ontwikkeling van de organisatie.

Heeft ruime ervaring in het werken voor een goed doel, bij voorkeur als bestuurder, of als manager bedrijfsvoering. Het is een pré als de voorzitter ervaring heeft met een vrijwilligersorganisatie met leden/patiënten.

Ons aanbod voor de beste kandidaat
Een bepalende en betekenisvolle rol in een organisatie die nog veel groei en ontwikkeling kan doormaken. Onbezoldigd en onbetaalbaar. De geschatte tijdsbesteding voor de voorzitter van het bestuur is 8 uur per week.

################################################################

Verdere informatie

Over depressie
Depressie vormt een belangrijk probleem voor het welzijn van mensen en voor de volksgezondheid in zijn algemeenheid. Depressie kent vele oorzaken en vele behandelingen. Geen van de reguliere behandelingen werkt gegarandeerd. Praten over je eigen depressie met anderen, bijvoorbeeld lotgenoten helpt wel. En openheid over depressie is goed voor de volksgezondheid.
In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie.
In absolute aantallen maken zo’n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door.
Hiermee staat depressie al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. (Bron: Trimbos instituut 2017)

 Over de Depressie Vereniging

Missie en visie
De Depressie Vereniging streeft een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.
De vereniging brengt hen in contact met lotgenoten om ervaringen te kunnen delen en zo (h)erkenning te vinden bij elkaar. Het lotgenotencontact ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht, het leren omgaan met deze aandoening en helpt terugval te voorkomen. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat lotgenotencontact daadwerkelijk helpt. De Depressie Vereniging vertegenwoordigt mensen met een depressie en hun naasten in onze maatschappij (belangenbehartiging).

Activiteiten en projecten
De vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor een flink aantal continue activiteiten en projecten. De Vereniging is in 2010 opgericht en heeft momenteel ca 1300 leden en ca 150 vrijwilligers. Kernactiviteit van de vereniging is lotgenotencontact. De vrijwilligers zetten zich in als gespreksbegeleider voor de ruim 60 supportgroepen door heel Nederland, als gesprekspartner aan de Depressielijn of als moderator bij Depressie Connect, een online platform van de Depressie Vereniging. Daarnaast zijn vrijwilligers actief op het gebied van coördinatie, communicatie en onderzoek. De vrijwilligers- en ledenadministratie is uitbesteed aan een extern bureau. De vereniging is lid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties. Voorbeelden op diverse de deelgebieden zijn:

 • Support: lotgenotencontact door middel van supportgroepen zowel fysiek in de regio als landelijk online en door middel van een depressielijn en depressieconnect;
 • Informatievoorziening: via de website, via mailcontacten en (thema) bijeenkomsten;
 • Onderzoek: inzet van de ervaringsdeskundigheid van onze achterban in onderzoek op het terrein van depressie
 • Liaison/belangenbehartiging: met ziektekostenverzekeringen en andere maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld VWS, GGZ, MIND, UWV, zorgverleners, werkgeversorganisaties) die belang hebben bij het verminderen van het aantal depressieve mensen in NL.
 • Coördinatie van de diverse deelgebieden.

Financiering
De inkomsten van de Depressie Vereniging bestaan uit een structurele subsidie van de overheid van € 75.000,00 en de bijdragen van de betalende leden. De lidmaatschaps-bijdrage is thans € 30,00. Daarnaast worden voor projecten waarin wij participeren losse subsidieaanvragen gedaan. Het is de bedoeling van het bestuur om meer structurele inkomsten te verwerven en zo een sterker fundament te kunnen bouwen.

Het bestuur
Het bestuur bestaat thans uit minimaal drie en maximaal zeven personen. Momenteel zijn er drie bestuursleden en zijn er diverse coördinatoren voor de uitvoering van de organisatie.
De bestuursleden van de Depressie Vereniging vervullen hun rol onbezoldigd. Er is een reiskostenvergoeding. Het bestuur komt gemiddeld 10 maal per jaar digitaal bijeen. De tijdsbesteding is gemiddeld 8 uur per week. Binnen het bestuur wordt er op een open en constructieve manier gewerkt waarbij er maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars talenten en ervaring. Eenieder is maximaal gemotiveerd om resultaten te boeken en bij te dragen aan de realisatie van onze missie en visie.

Recente ontwikkelingen
In 2015 begon de verenging met een pilot waarbij zo’n 25 supportgroepen in het leven zijn geroepen met behulp van steun van het VSB-fonds uit het project ‘Uit het isolement’. De groepen zijn populair. Inmiddels bestaan wachtlijsten (waar we van af willen). In de afgelopen jaren is de naamsbekendheid van de vereniging sterk toegenomen. Steeds vaker wordt door de media onze mening gevraagd. Langzaam maar zeker ontstaat er een professionele organisatie waardoor taken professioneler kunnen worden opgepakt.

Toekomstige ontwikkelingen
De Depressie Vereniging wil zich de komende jaren bestendigen. Daarvoor is meer nodig dan wat er nu is. Enerzijds gaat het om middelen. We hebben als Vereniging meer middelen nodig om onze kerntaken (lotgenotencontact, informatievoorziening en bijdrage aan onderzoek) te kunnen bekostigen. Daarnaast willen we zorgdragen voor een geolied proces van deelname aan lotgenotencontact zonder het bestaan van een wachtlijst. We staan open voor samenwerking met andere partijen om dit mogelijk te maken.

Zie www.depressievereniging.nl voor overige vacatures bij de Depressie Vereniging.

Inloggen
Back To Top