Indien je lid wordt van de Depressie Vereniging, een donatie doet of om een andere reden (online) persoonsgegevens aan de Depressie Vereniging verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:
1. Verantwoordelijke
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt de Depressie Vereniging, voor welk doel en gedurende welke periode
2.1 Persoonsgegevens van leden
2.2 Persoonsgegevens van donateurs
2.3 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Wijziging van het Privacybeleid
6. Overgang van onderneming
De Depressie Vereniging adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan op te slaan voor jouw administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Depressie Vereniging
Stationsplein 125
3818 LE AMERSFOORT
KvK nummer: 50216791

2.1 PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN

2.1.1. Soort gegevens

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekeningnummer

2.1.2 Doel van de verwerking

De Depressie Vereniging verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap.
  De Depressie Vereniging gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
 2. Verstrekken van informatie over diensten, cursussen of activiteiten van de Depressie Vereniging.
  De Depressie Vereniging gebruikt jouw naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over diensten, cursussen of activiteiten van de Depressie Vereniging.
 3. Afhandelen van betalingen.
  Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.
 4. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten.
  De Depressie Vereniging gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor de Depressie Vereniging.
 5. Anoniem statistisch onderzoek.
  Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
 6. E-mailings: informatie en aanbiedingen van de Depressie Vereniging.
  De Depressie Vereniging gebruikt jouw naam en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van de Depressie Vereniging te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 7. Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van de Depressie Vereniging.
  De Depressie Vereniging kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over diensten en aanbiedingen van de Depressie Vereniging.
 8. Telefonisch contact na afloop van het lidmaatschap.
  Uiterlijk tot een half jaar na afloop van je lidmaatschap kan de Depressie Vereniging jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de Depressie Vereniging.
 9. Vrijwilligers.
  De Depressie Vereniging kan – altijd in samenspraak en na toestemming daartoe – de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website van de Depressie Vereniging, met als doel om leden te informeren over vrijwilligers die in de verschillende regio’s actief zijn.
 10. Algemene Ledenvergadering (ALV).
  De Depressie Vereniging verwerkt jouw gegevens voor de administratie van de ALV.
 11. Inloggen in MijnDV.
  Jouw e-mailadres en inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account in MijnDV. Deze gegevens dien je bij het inloggen in te vullen.

2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

De Depressie Vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Depressie Vereniging de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.2 PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS

2.2.1. Soort gegevens

In het kader van jouw donatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekeningnummer

2.2.2 Doel van de verwerking

De Depressie Vereniging verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van jouw donatie.
  De Depressie Vereniging gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen of opmerkingen.
 2. Verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van de Depressie Vereniging.
  De Depressie Vereniging gebruikt je naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van de Depressie Vereniging, tenzij je hebt aangegeven deze informatie niet te willen ontvangen.
 3. Afhandelen van de donatie.
  Jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donatie af te wikkelen. Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden indien dat nodig blijkt te zijn voor de afwikkeling van jouw donatie.
 4. Anoniem statistisch onderzoek.
  Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
 5. E-mailings: informatie en aanbiedingen van de Depressie Vereniging
  Depressie Vereniging gebruikt je naam en e-mailadres om je per mail informatie te sturen over activiteiten, projecten en fondsenwerving binnen de Depressie Vereniging, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 6. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen
  Depressie Vereniging kan je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over nieuws en diensten van de Depressie Vereniging.

2.2.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.

Depressie Vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zullen de persoonsgegevens direct vernietigd en/of geanonimiseerd worden, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

2.3 CONTACT MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN

2.3.1. Soort gegevens

Indien je via de website of telefonisch contact met de Depressie Vereniging opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 1. voor- en achternaam
 2. e-mailadres
 3. telefoonnummer

2.3.2 Doel van de verwerking

Depressie Vereniging verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen contact in het kader van je vraag.
  Depressie Vereniging gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
 2. Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit van Depressie Vereniging.
  Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus, training of andere activiteit van de Depressie Vereniging, wordt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruikt voor het verstrekken van informatie over de cursus, training of andere door jou gekozen activiteit en/of het afhandelen van jouw vragen daaromtrent.
 3. E-mails: informatie en aanbiedingen van Depressie Vereniging.
  Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt de Depressie Vereniging je naam en e-mailadres om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van de Depressie Vereniging te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 4. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van Depressie Vereniging.

Op jouw verzoek kan je naam en telefoonnummer gebruikt worden om je telefonisch te informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van Depressie Vereniging.

2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt

Depressie Vereniging verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zullen de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Depressie Vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Depressie Vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de Depressie Vereniging. Met de verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via je eigen account kan je de persoonsgegevens die de Depressie Vereniging verwerkt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen. Daarnaast kan je ook via een e-mail naar onze klantenservice bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Depressie Vereniging zal je verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat de Depressie Vereniging aan het verzoek heeft gegeven. Indien de Depressie Vereniging je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. In aanvulling op voorgaande kan je via je eigen account ook zelf je persoonsgegevens inzien, wijzigen of te verwijderen.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens via e-mail contact opnemen met de klantenservice. Depressie Vereniging zal het bezwaar onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de Depressie Vereniging je hiervan op de hoogte brengen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Depressie Vereniging je persoonsgegevens verwerkt of jouw verzoeken behandelt, kunt je contact opnemen met de secretaris van onze vereniging. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan onze klantenservice.

5. Wijziging Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail aan je bekend gemaakt. Depressie Vereniging adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Amersfoort, april 2018

Inloggen
Back To Top