Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.

Wij geloven in:

  • eigen regie waar mogelijk, eigen kracht en kwaliteiten;
  • reguliere, alternatieve én innovatieve behandelingsmogelijkheden met een persoonlijke benadering;
  • de noodzaak van nieuw onderzoek naar ervaringskennis van patiënten;
  • het terugbrengen van overbehandeling met antidepressiva bij lichte en matige depressies door betere begeleiding en alternatieven en het tegengaan van onderbehandeling bij zwaardere depressies.
  • het belang van lotgenotencontact, terugvalpreventie, een gezonde leefstijl en zingeving;
  • de ontwikkeling van één brede online portal over depressie met partners;
  • de groei van onze vereniging tot een professionele en financieel gezonde organisatie.

Beleidsplan 2017-2019 / Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de vereniging heeft op 19 april 2017 haar Beleidsplan 2017-2019 vastgesteld. Dit plan is besproken met de leden van de vereniging tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2017. De leden konden zich vinden in de hoofdlijnen van het beleid.

Naar Beleidsplan 2017-2019
Naar Concept-verslag Algemene Ledenvergadering 20 mei 2017

Kennisagenda

De Depressie Vereniging heeft eind 2015 in samenspraak met ervaringsdeskundige leden en onderzoekers een ‘Kennisagenda Depressie’ opgesteld. Aanleiding was een eigen onderzoek van de vereniging en een expertmeeting op 27 november 2015 met wetenschappers over de prioriteiten bij kennisdeling en onderzoek naar depressie. Het blijkt dat mensen die last hebben van depressies grote behoefte hebben aan kennis over nieuwe behandelingen, het voorkomen van terugval en het gebruik van medicijnen. Er is inzet en geld nodig voor onderzoek, samenwerking en het delen van kennis tussen ervaringsdeskundigen, onderzoekers en behandelaars.

Naar Kennisagenda Depressie Vereniging

Landelijk aanspreekpunt

De Depressie Vereniging is het landelijk aanspreekpunt voor het Ministerie van VWS, de academische (kennis)centra gespecialiseerd in depressieonderzoek, zorgverzekeraars, werkgevers en werknemersorganisaties en verwante organisaties.

Inloggen
Back To Top