Gebruiksvoorwaarden Depressie Connect d.d. 3 oktober 2022

 

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de Depressie Vereniging die gelden voor het gebruiken van de community Depressie Connect.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij gebruik van Depressie Connect. Het Privacybeleid van de Depressie Vereniging voor de community Depressie Connect maakt onverkort deel uit van de Gebruiksvoorwaarden. Door Depressie Connect te gebruiken, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden (inclusief het Privacybeleid. Klik hier voor het Privacybeleid.). Bij eerste maal inloggen op Depressie Connect wordt (nogmaals) expliciet om aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid gevraagd.

Als de Depressie Vereniging de Gebruiksvoorwaarden wijzigt zal zij u dit laten weten via een nieuwsbericht op Depressie Connect. Ook kan de Depressie Vereniging er voor kiezen u persoonlijk via een e-mailbericht hierover te informeren; zij is hiertoe echter niet verplicht. De Depressie Vereniging heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te raadplegen via Depressie Connect.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de meest actuele Gebruiksvoorwaarden, door deze regelmatig te raadplegen. Indien u, na aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden, Depressie Connect gebruikt, op welke wijze dan ook, betekent dat dat u deze aanpassingen onherroepelijk aanvaardt.

De Gebruiksvoorwaarden zijn ingedeeld in de volgende delen:

 1. Algemeen deel voor alle Gebruikers van Depressie Connect
 2. Aanvullend deel voor Coördinator(en) en Moderatoren van Depressie Connect

A. ALGEMEEN DEEL VOOR ALLE GEBRUIKERS VAN DEPRESSIE CONNECT

1. DEFINITIES

Depressie Connect (te) gebruiken en gebruik van Depressie Connect : het (al dan niet ingelogd) raadplegen van Content, het aanmaken en/of bewerken van een Profiel, het starten en/of beheren van een Community, Communitylid worden, het goedkeuren van (potentiële) Communityleden en het beschikbaar stellen van Content op Depressie Connect.

Gebruiker : de natuurlijke persoon die Depressie Connect gebruikt. Daar waar het begrip Gebruiker wordt gehanteerd wordt hier tevens onder begrepen alle subgroepen van Gebruiker zoals (maar niet beperkt tot) de Ingelogde Gebruiker, de Niet-ingelogde Gebruiker, de Coördinator(en) en Moderatoren, het Communitylid.

Niet-ingelogde Gebruiker : subgroep van Gebruiker. Een natuurlijke persoon die zonder in te loggen een of meer gedeelten van Depressie Connect gebruikt die voor Niet-ingelogde Gebruikers beschikbaar zijn. Niet-ingelogde Gebruikers kunnen geen Profiel aanmaken, geen Communitylid en/of geen Coördinator(en) en Moderatoren worden.

Ingelogde Gebruiker : Subgroep van Gebruiker. Een natuurlijke persoon die door in te loggen een of meer gedeelten van Depressie Connect Gebruikt. Ingelogde Gebruikers kunnen een Profiel aanmaken, Communitylid en/of Coördinator(en) en Moderatoren worden.

Community : Gedeelte van Depressie Connect waar alleen Communityleden Content Beschikbaar kunnen stellen.

Communitylid : Subgroep van Ingelogde Gebruiker. Ingelogde Gebruiker die lid is van een Community door zich aan te melden bij een Community en waarbij, indien nodig, de aanmelding vervolgens is goedgekeurd door de Coördinator(en) en Moderatoren. Een Gebruiker die tevens Communitylid is kan Content Beschikbaar stellen in deze Community.

Moderator: Subgroep van Communitylid. Ingelogde Gebruiker die de rol van moderator heeft gekregen. Gebruikers die tevens Moderator zijn kunnen Content beschikbaar stellen, de Community beheren, Content verwijderen, en potentiële Communityleden uitnodigen lid te worden van de Community. Coördinatoren kunnen aanvullende voorwaarden opstellen voor deelname aan de Community. Moderatoren screenen het platform om de veiligheid te bewaken en een constructieve sfeer op het platform te behouden.

Coördinator: De Coördinator bepaalt welke functionaliteiten binnen een Community worden opgenomen, bewaakt het overzicht rondom het reilen en zeilen van de Community en stuurt het team van Moderatoren aan.

Profiel : De gegevens die een Gebruiker aan de Depressie Vereniging verstrekt voor het gebruik en beheer van Depressie Connect. De Gebruiker bepaalt welke gegevens uit het Profiel beschikbaar zijn voor andere (groepen van) Gebruikers.

Account : Alle Content die door een Gebruiker op Depressie Connect beschikbaar is gesteld (inclusief het Profiel).

Content : (tekst)bestanden, afbeeldingen, foto’s, beeldopnames, geluidopnames, materialen en alle andere vormen van informatie en gegevens die door een Gebruiker of door de Depressie Vereniging, al dan niet in een Community, beschikbaar wordt gesteld aan (andere) (groepen van) Gebruikers van Depressie Connect via blogs, forums, Profielen en/of andere toepassingen binnen Depressie Connect.

Content van derden : Content van derden (anderen dan de Depressie Vereniging, of anderen dan Gebruikers van Depressie Connect).

Content Beschikbaar stellen: het plaatsen van content op Depressie Connect waardoor dit voor (groepen van) Gebruikers gebruikt kan worden.

Gebruikersvoorwaarden : Dit document.

Huisregels : Richtlijnen die gehandhaafd worden door de Coördinatoren en Moderatoren om de communicatie tussen Gebruikers in goede banen te leiden.

Privacybeleid : Het document met de titel “Privacybeleid Depressie Connect”. Het Privacybeleid is integraal onderdeel van de Gebruikersvoorwaarden.

2. DIENSTVERLENING DEPRESSIE CONNECT

Gebruikers gaan akkoord met de gebruiksvoorwaarden met de Depressie Vereniging om gebruik te kunnen maken van de community Depressie Connect.

Daarmee bindt de Depressie Vereniging de Gebruikers aan gebruiksvoorwaarden (EULA, TOS of welke benaming ook) die passen bij de dienst/platform. De Depressie Vereniging (als licentienemer) identificeert de Gebruikers als zijn wederpartij en vrijwaart de leverancier van de dienst/platform (hierna aan te duiden als leverancier) van aansprakelijkheid jegens deze Gebruikers.

De Depressie Vereniging vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens in de community Depressie Connect. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig geanonimiseerd, verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de Depressie Vereniging zich aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

De Depressie Vereniging biedt via Depressie Connect een platform waarbinnen Gebruikers al dan niet binnen Communities met elkaar kunnen communiceren en informatie delen over de zorg, gezondheid en/of ziekte. De Depressie Vereniging faciliteert de infrastructuur. Depressie Connect biedt een veilige omgeving om met anderen te communiceren en uw gezondheid centraal te zetten.

De Depressie Vereniging reguleert de communicatie of informatie niet inhoudelijk. Omdat Depressie Connect een communicatieplatform voor en door Gebruikers is, heeft de Depressie Vereniging geen controle over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie op Depressie Connect. De Depressie Vereniging is daarom niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de inhoud van Content die zij op Depressie Connect beschikbaar stellen. Echter, om de veiligheid en positieve sfeer zo goed mogelijk te waarborgen zorgt de Coördinator samen met de Moderatoren voor handhaving van de Huisregels. Wanneer Gebruikers deze niet opvolgen bij het plaatsen van Content zal de Content (deels) verwijderd of aangepast worden.

Om de veiligheid op Depressie Connect te kunnen faciliteren zijn de namen en e-mailadressen van alle deelnemers bekend bij de moderatoren en coördinator(en). Deze gegevens worden door de Coördinator(s) en Moderatoren niet verspreid binnen of buiten de community.

3. HUISREGELS EN HANDHAVING

Huisregels ‘Depressie Connect’

 1. Ga respectvol met elkaar om en ondersteun elkaar.
 2. Respecteer anonimiteit en maak informatie niet openbaar buiten de community.
 3. Plaats geen ongepaste berichten van commerciële of ideële aard.
 4. Telefoonnummers en mailadressen is privacygevoelige informatie. Overweeg daarom goed, voordat je deze openbaar maakt, of je die niet beter in een privébericht verstuurt.
 5. Noem geen namen van vrienden/familieleden/hulpverleners uit je persoonlijke netwerk in de community om de privacy van deze mensen te bewaken.
 6. Beledigend of discriminerend taalgebruik laten we achterwege.
 7. Bespreek geen zelfmoordmethode, -tijd of -plaats, uit veiligheid voor andere deelnemers. Voor je gedachten erover en je wanhoop is alle ruimte!
 8. Er kunnen geen geplaatste berichten gewijzigd en/of verwijderd worden.

 

De moderatoren en coördinator(en) zorgen voor handhaving van de huisregels, zij screenen de berichten die geplaatst worden op Depressie Connect. De huisregels worden gehandhaafd met “artistieke vrijheid”, dit wil zeggen dat er per situatie bekeken wordt wat de consequenties zijn van bepaald gedrag voor de community. Indien de veiligheid van gebruikers en/of de positieve sfeer op Depressie Connect in het geding komt, worden berichten (gedeeltelijk) verwijderd en wordt de gebruiker persoonlijk benaderd. Privé-berichten tussen gebruikers zijn niet inzichtelijk voor de moderatoren en coördinator(en), de Depressie Vereniging is derhalve niet in staat om de veiligheid van deze berichtgeving te faciliteren. Indien een gebruiker zich via een privé-bericht onheus bejegend voelt, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met de moderatoren en coördinator(en), door te klikken op ‘vragen aan het team’.

4. BESCHIKBAARHEID DEPRESSIE CONNECT

De Depressie Vereniging streeft er naar dat Depressie Connect te allen tijde beschikbaar is. Medewerkers van de Depressie Vereniging zullen zich hier voor inspannen. Desondanks garandeert de Depressie Vereniging niet dat Depressie Connect te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

5. GEBRUIK VAN DEPRESSIE CONNECT

Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die Depressie Connect u biedt dient u voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de benodigde apparatuur, software en faciliteiten.

U staat er jegens de Depressie Vereniging voor in dat u bevoegd bent om Depressie Connect te gebruiken. U staat er jegens de Depressie Vereniging voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wet -en regelgeving die van toepassing is op gebruik van Depressie Connect.
U bent als Gebruiker volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor al uw gebruik, op welke wijze dan ook, van Depressie Connect. U bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de informatie die u via Depressie Connect verkrijgt. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie/content die beschikbaar wordt gesteld en uw gebruik ervan.
De waarde van medische adviezen via internet is naar zijn aard beperkt. Voor een gericht medisch advies van toepassing op uw specifieke individuele situatie raden wij u altijd aan een afspraak te maken voor het spreekuur van een ter zake kundige medicus, zoals uw huisarts of uw behandelaar vanuit de geestelijke gezondheidszorg.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden mag uw gebruik van Depressie Connect niet:

 • Op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn;
 • Inbreuk maken op rechten van de Depressie Vereniging of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy;
 • In strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Depressie Connect en/of de onderliggende computersystemen te omzeilen;
 • Een commercieel karakter hebben, tenzij de Depressie Vereniging hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • Een pornografisch of erotisch (ook indien legaal) karakter hebben;
 • Een ideëel of charitatief karakter hebben, tenzij de Depressie Vereniging hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • De goede naam van de Depressie Vereniging aantasten;
 • Op enigerlei wijze het Gebruik van andere Gebruikers van Depressie Connect beperken of remmen;
 • Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens de Depressie Vereniging en/of een derde.

6. GEHEIMHOUDING

Bij Gebruik van Depressie Connect of bij kennisname van Content via Depressie Connect verplicht u zich tot vertrouwelijkheid over die gegevens die u in het kader van Gebruik van Depressie Connect verneemt en waarvan u moet begrijpen dat deze vertrouwelijk moet blijven.

7. INLOGGEN

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens en u zult anderen geen toegang verlenen tot Depressie Connect met behulp van uw inloggegevens. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van uw inloggegevens gebruik maken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode totdat u de Depressie Vereniging op de hoogte stelt van ongeoorloofd gebruik.
Indien u merkt dat er sprake is van misbruik van uw inloggegeven kunt u dat melden aan de Depressie Vereniging, door een e-mail te zenden aan privacy@depressieconnect.nl.

8. PROFIEL

Als Ingelogde Gebruiker is het mogelijk een Profiel aan te maken. Bij eerste maal inloggen wordt u automatisch gevraagd een Profiel aan te maken. Daarna kunt u altijd het Profiel wijzigen of de mate van openbaarheid wijzigen. U staat er jegens de Depressie Vereniging voor in dat de informatie die u via het Profiel aan Depressie Connect verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en uw e-mailadres. U kunt voor een anonieme (schuil)naam kiezen die zichtbaar is voor Medegebruikers. U stemt ermee in dat de Depressie Vereniging de gegevens in het Profiel opslaat en gebruikt in verband met het beheer van uw Account en middels Google Analytics en social media tracking (geanonimiseerd) bezoekcijfers bijhoudt. Raadpleeg voor het gebruik van uw (persoons)gegevens ook het Privacybeleid.
U mag geen Profiel aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u hiervoor toestemming heeft gegeven.
U mag geen naam van een andere persoon als weergegeven naam kiezen, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Gebruikers jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel. Door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden garandeert u dat u ofwel 16 jaar of ouder bent ofwel toestemming hebt van ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel.

Opheffen van een Account is op elk gewenst moment mogelijk. Dit doet u door een verzoek te richten aan privacy@depressieconnect.nl.U bent zich bewust dat de door u geplaatste Content ook na het opheffen van het Profiel Beschikbaar gesteld blijft via Depressie Connect onder vermelding van de weergegeven naam “oud gebruiker”. De Content zelf wordt niet geanonimiseerd, de daarin door u gebruikte (persoons)namen blijven dus beschikbaar, tenzij u deze zelf wijzigt.

9. CONTENT BESCHIKBAAR STELLEN

Als Gebruiker bent u verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en voor de inhoud van uw Content. Voor Gebruikers onder de 18 jaar geldt, dat ouders medeverantwoordelijk zijn voor de inhoud van de Content. Omdat de Depressie Vereniging hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt, vrijwaart u de Depressie Vereniging en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van Gebruikers of derden die gebaseerd zijn op de inhoud van de door u beschikbaar gestelde Content waaronder ook aanspraken wegens onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van de Content. Alle door de Depressie Vereniging gemaakte kosten en geleden schade die op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed.
Als Gebruiker gaat u ermee akkoord dat de Content die u beschikbaar stelt op Depressie Connect gebruikt zal worden door andere Gebruikers van Depressie Connect. U bepaalt echter zelf de mate van openbaarheid van de Content door te kiezen voor het beschikbaar stellen van Content in Communities dan wel door te kiezen voor privéberichten. De Depressie Vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van Content aan groepen van Gebruikers als gevolg van uw keuze.

Als (Ingelogde) Gebruiker erkent u dat het mogelijk is dat de Content die u beschikbaar stelt door andere Gebruikers wordt gebruikt op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in de Gebruiksvoorwaarden of de door een Coördinator(en) en Moderatoren opgestelde aanvullende voorwaarden voor gebruik van de Community. Ook erkent u dat het mogelijk is dat Content die door andere Gebruikers beschikbaar wordt gesteld persoonlijke gegevens over u kunnen bevatten.

De Depressie Vereniging is niet aansprakelijk voor enige handelingen van Gebruikers of derden in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling, voor schending van privacy door andere Gebruikers of derden, of voor enig ander onrechtmatig handelen van Gebruikers of derden ten aanzien van door u beschikbaar gestelde Content.

U als Gebruiker die Content beschikbaar stelt op Depressie Connect geeft hiermee automatisch het recht aan de Coördinator(en) en/of de Depressie Vereniging om de door u beschikbaar gestelde Content geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen van Depressie Connect indien u heeft gehandeld in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of met de door een Coördinator(en) opgestelde aanvullende voorwaarden voor gebruik van een Community, zonder dat de Depressie Vereniging aansprakelijk kan worden gesteld jegens u of een derde als gevolg van een dergelijke wijziging of verwijdering.

Gebruiker garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Gebruiker vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Gebruiker staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Gebruiker vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

10. VERBODEN CONTENT

Hier volgt een niet uitputtende opsomming van Content die u als Gebruiker in ieder geval niet beschikbaar mag stellen via Depressie Connect (waarbij geldt dat het ter beoordeling is van de coördinatoren en/of de Depressie Vereniging of bepaalde Content wel of niet is toegestaan).

 • Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins discriminerend is;
 • Content die anderszins kwetsend te noemen is;
 • Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • Content die oproept tot geweld tegen en/of lastig vallen van een ander of anderen;
 • Content die naar de mening van de Depressie Vereniging in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar websites met een dergelijke inhoud;
 • Content waarin persoonlijke gegevens worden opgevraagd of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Depressie Vereniging commerciële activiteiten zijn gemoeid;
 • Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten;
 • Content waarmee privacyrechten van derden worden geschonden;
 • Content die in strijd is met wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of de Gebruiksvoorwaarden.

11. KENNISGEVING ONRECHTMATIGE CONTENT

De Depressie Vereniging is niet verplicht toe te zien op het Gebruik van Depressie Connect en op de inhoud van de Content op Depressie Connect.

Indien u als Gebruiker van mening bent dat door de Depressie Vereniging uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het beschikbaar stellen van Content door Depressie Connect kunt u dit melden bij Depressie Connect door een email te zenden aan privacy@depressieconnect.nl.

Indien u als Gebruiker van mening bent dat uw rechten of rechten van derden geschonden zijn door het beschikbaar stellen van Content door een andere Gebruiker of indien u van mening bent dat de Content, met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden, op andere wijze onrechtmatig is, kunt u dat in eerste instantie melden bij de Coöedinator(en) van de Community waarin de Content is verschenen.

De Coördinator(en) zal kennisgevingen van onrechtmatige Content door Gebruikers van Depressie Connect onderzoeken en indien daartoe aanleiding is de Content geheel of gedeeltelijk wijzigen, verwijderen of ontoegankelijk maken. De Coördinator(en) kan de kennisgeving doorgeven aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van de Content.

Indien de Coördinator(en) niet reageert op uw melding of gemotiveerd heeft aangegeven dat er geen reden is de Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen of te wijzigen en u blijft van mening dat er sprake is van onrechtmatige Content dan kunt u de Depressie Vereniging hiervan op de hoogte stellen, door een email te zenden aan privacy@depressieconnect.nl. De Depressie Vereniging zal de kennisgeving onderzoeken en indien daartoe aanleiding is de Content geheel of gedeeltelijk verwijderen of ontoegankelijk maken of wijzigen.

De Coördinator(en) en/of de Depressie Vereniging behouden zich het recht voor om niet tot inwilliging van een van verzoek tot wijziging, verwijdering of ontoegankelijk maken van Content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de Content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn.

Door het doen van een melding van onrechtmatige Content vrijwaart u de Depressie Vereniging en alle aan haar gelieerde ondernemingen en personen voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken of wijzigen van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten van de Depressie Vereniging in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen –doch niet daartoe beperkt– het vergoeden van kosten voor juridische bijstand.

De Depressie Vereniging zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de Gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

12. COPYRIGHT

U erkent en stemt er mee in dat de rechten van intellectueel eigendom, zoals auteurs-, databank- en merkrechten, op alle bestanden, Content en programma’s die door de Depressie Vereniging zelf op de website geplaatst worden door Depressie Connect beschikbaar worden gesteld, berusten bij de Depressie Vereniging of haar licentiegevers. Uw rechtmatig gebruik van bedoelde bestanden, Content en programma’s is beperkt tot datgene wat noodzakelijk is voor het Gebruik van Depressie Connect.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Content van anderen dan van u zelf te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij de Depressie Vereniging of de betreffende andere rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de Depressie Vereniging substantiële delen van Depressie Connect op te vragen of te hergebruiken.

Als Gebruiker behoudt u, onder de voorwaarden die in de Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die u toebehoren met betrekking tot de Content die door u via Depressie Connect beschikbaar worden gesteld aan andere (groepen van) Gebruikers van Depressie Connect.

U staat er als Gebruiker jegens de Depressie Vereniging voor in dat u volledig rechthebbende bent voor het beschikbaar stellen van Content. U vrijwaart de Depressie Vereniging en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de Content inbreuk maakt op enig geldend recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden of de door een Coödinator(en) en Moderatoren opgestelde aanvullende voorwaarden voor gebruik van een Community. Alle door de Depressie Vereniging gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aansprakelijkheden zullen door u worden vergoed.
Indien u Content beschikbaar wilt stellen waarop intellectuele eigendomsrechten van anderen zijn gevestigd dan dient u zelf te zorgen voor toestemming voor het beschikbaar stellen van deze Content op Depressie Connect.

13. STOPZETTEN DIENSTEN

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die de Depressie Vereniging ten dienste staan, is de Depressie Vereniging te allen tijde, in de onderstaande gevallen, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten als Gebruiker van Depressie Connect (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de mogelijkheid tot inloggen tijdelijk of blijvend stop te zetten, uw volledige of gedeeltelijke Content te verwijderen of te redigeren, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening jegens u als Gebruiker te beëindigen en/of te weigeren om diensten aan u als Gebruiker te verlenen:

 • Indien u handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;
 • Indien de Depressie Vereniging van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere Gebruikers of aan de Depressie Vereniging kunnen toebrengen. De Depressie Vereniging zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

14. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Specifiek voor het doel van de Depressie Vereniging “wetenschappelijk onderzoek naar gebruik en inhoud van de website”, met als overkoepelende doel inzicht te krijgen in het nut van ervaringskennis en “peer support”, werkt de Depressie Vereniging samen met stichting Pro Persona GGz om wetenschappelijk onderzoek goed uit te voeren. Dit betekent dat gegevens op Depressie Connect volgens de richtlijnen van de AVG, en Good Clinical Practice (GCP) gebruikt worden door stichting Pro Persona GGz om onderzoek te doen naar ervaringskennis en “peer support”. Depressie Connect staat los van de behandelingen die Pro Persona GGz biedt. Er zijn geen hulpverleners aanwezig op Depressie Connect. Persoonsgegevens en privacygevoelige informatie op Depressie Connect zijn niet toegankelijk voor behandelaren binnen Pro Persona GGz, met uitzondering van diegene die tevens functioneren als onderzoeker binnen Pro Persona Research of Coördinator van Depressie Connect.

15.  CONTENT VAN DERDEN

Het is mogelijk dat Depressie Connect Content van derden en/of links naar websites van derden bevat. De opname hiervan impliceert niet dat De Depressie Vereniging de Content of website heeft goedgekeurd danwel controleerd. De Depressie Vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of de gelinkte sites of voor enig gebruik hiervan door u als Gebruiker van Depressie Connect.
Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

16. AANSPRAKELIJKHEID

De Depressie Vereniging is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het Gebruik van Depressie Connect inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van onjuistheid, onnauwkeurigheid, ongeschiktheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie en Content op Depressie Connect.
De Depressie Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van Depressie Connect of de onmogelijkheid om deze te Gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Depressie Connect dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
De Depressie Vereniging is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdende met of voortvloeiende uit de diensten die de Depressie Vereniging verricht en/of het Gebruik door Gebruiker van Depressie Connect.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker zijn schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk de Depressie Vereniging meldt. Ieder vordering tot schadevergoeding tegen de Depressie Vereniging vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van de Depressie Vereniging voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Depressie Vereniging zelf en/of het bestuur van de Depressie Vereniging uit te sluiten.

17. WIJZIGEN DIENSTEN DEPRESSIE CONNECT

De diensten en producten van de Depressie Vereniging zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en aard van Depressie Connect kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle Gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan De Depressie Vereniging ophouden (tijdelijk of blijvend) met aanbieden van producten of diensten (waaronder Depressie Connect aan Gebruikers zonder dat de Depressie Vereniging in staat is om Gebruikers daar voorafgaand over te waarschuwen.

18. OVERIGE BEPALINGEN

Indien één of meerdere bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
In gevallen waarin in de Gebruiksvoorwaarden niet voorziet, beslist de Depressie Vereniging.
Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

B. AANVULLEND DEEL VOOR COORDINATOREN EN MODERATOREN

Alle bepalingen in deel A. van de Gebruiksvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op moderatoren en coördinator(en) van alle Communities. De Depressie Vereniging bepaald het doel van de Community.

Aanvullend geldt voor alle Community-eigenaren het volgende:
Als Coördinator en Moderator bent u verantwoordelijk voor:

 • Het richting geven aan de inhoud van de Community binnen het doel en onderwerp;
 • Het handhaven van de huisregels;
 • Indien nodig, het opstellen van aanvullende voorwaarden voor Gebruik van de Community;
 • Het op juiste en tijdige wijze reageren (met inachtneming van de bepalingen hieromtrent in de Gebruiksvoorwaarden) op kennisgevingen rondom vermeend onrechtmatige content;
 • Het bepalen van de beslotenheid van de Community;
 • Het bepalen van de functionaliteiten van de Community:
 • Het uitnodigen van potentiële Communityleden om lid te worden van een Community;
 • Alle overige benodigde acties ter bevordering van het goed functioneren van de Community.

Bij het invullen van de hierboven genoemde verantwoordelijkheden bent u gehouden aan de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden.
Als u als Coördinator(en) zelf Content beschikbaar stelt of Depressie Connect gebruikt gelden de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden onverkort.
Per Community kunnen meerdere Community-eigenaren zijn. Voor elk van moderatoren en coördinator) geldt hetgeen in de Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

STOPZETTEN DIENSTEN

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die de Depressie Vereniging ten dienste staan, is de Depressie Vereniging te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten als Coördinator of Moderator van Depressie Connect (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de mogelijkheid tot inloggen tijdelijk of blijvend stop te zetten, uw volledige of gedeeltelijke Content te verwijderen, de Content van de volledige Community geheel of volledig te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening jegens u als Gebruiker/Coördinator of Moderator  te beëindigen en/of te weigeren om diensten aan u als Gebruiker/Coördinator of Moderator te verlenen, in het bijzonder –maar daartoe niet beperkt-, indien:

 • U handelt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden;
 • De Depressie Vereniging van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere Gebruikers of aan de Depressie Vereniging kunnen toebrengen. De Depressie Vereniging zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
Inloggen
Back To Top