Word lid Doneer nu

Herstel

De depressie voorbij? Wie een ernstige depressie heeft gehad wil er zo gauw mogelijk vanuit kunnen gaan dat de depressie overwonnen is. Maar meestal duurt dat nog een poos.

De periode na een (of meer) ernstige depressie(s) noemen we de periode van herstel. Het is in deze fase belangrijk om weer de baas te worden over eigen leven, de psychische kwetsbaarheid ‘een plek geven’ en alle energie te richten op de eigen krachten (empowerment). Op wat je wel kunt, in plaats van op beperkingen. Maar er bestaat ook altijd een kans dat de depressie weer terugkomt. Bij depressie is het terugvalrisico vrij groot. Het risico op terugval is na één depressie 50%, na twee depressies 70% en na drie of meer depressies 90%. Het helpt erg als je alert bent op de signalen. Daarom is terugvalpreventie van belang. Herstel is een verwarrend begrip. Ga je uit van ziek zijn, dan denk je bij herstel aan beter worden, aan genezen. Je bent dan vooral gericht op het verdwijnen van nare symptomen. Maar herstel na een depressie betekent ook het te boven komen van de depressie, terwijl de klachten nog niet altijd weg zijn. Herstel gaat van de mens uit, en niet van de stoornis. Bij herstel zoek je naar de kwaliteit van jouw leven en is het de vraag hoe je zinvol kunt deelnemen aan de samenleving. Op den duur domineert de depressie niet meer en ga je uit van wat je goed kan, niet van je beperkingen. Voor herstel is het ontdekken en terugwinnen van eigen krachten van groot belang. Empowerment is een kernelement. Dit vraagt vaak een andere, minder medisch gerichte, manier van denken, ook van mensen in de omgeving. Het is zaak dat naasten, zorgverleners, arbeidsinstanties en vele anderen de depressieve aandoening niet ‘uitvergroten’. Dat zij in plaats van de kwaal de mens zelf zien met al zijn of haar eigenschappen en krachten.

Zelfmanagement

Wie een of meer ernstige depressies achter de rug heeft weet, dat herstel een lastige fase is. Voor jezelf en voor je omgeving, die soms denkt dat de dierbare na een depressie nu weer gewoon kan doen. Terwijl je dan zelf ervaart dat je er nog niet bent. Zeker voor wie uit een kliniek ontslagen wordt, is het leven ‘buiten’ confronterend. Je gaat weer op eigen benen staan, terwijl je soms misschien nog wel eens even weg zou willen duiken in een beschermde omgeving. Een centraal begrip bij het proces naar herstel is zelfmanagement. Is het je al eerder – tijdens de hulpverlening – gelukt om hieraan invulling te geven, dan is het in de herstelfase minder moeilijk. Want dan ben je er aan gewend om zoveel mogelijk de regie te voeren over je eigen leven. Bij herstel heb je die regie volledig in handen. Herstellen doe je zelf, op basis van je eigen vaardigheden en zelf gekozen strategieën. In de herstelfase ben je geen cliënt meer, maar een ervaringsdeskundige. Herstellen gaat met vallen en opstaan. Je moet niet schrikken als het nog niet lukt. Je hoeft je daar ook niet voor te schamen. Zorg, dat je je in dit moeizame proces laat ondersteunen. Dat kan met behulp van: – familie, vrienden en bekenden – andere ervaringsdeskundigen – zorgverleners. Bij herstel gaat het vaak om een combinatie van informele steun uit de omgeving en professionele hulp. Meestal zijn het naasten, lotgenoten en professionals bij wie je aanklopt. Zij kunnen elkaar versterken, maar dan wel onder jouw regie.

HEE (Herstel, Empowerment, Ervaringsdeskundigheid)

Vanuit de cliëntenbeweging is het concept HEE ontwikkeld. HEE staat voor

HEE is een soort programma, dat georganiseerd wordt door een team van ervaringsdeskundigen. Zij verzorgen trainingen voor hulpverleners, familieleden en cliënten. Zij willen hen leren wat begrippen als herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid en zelfmanagement betekenen. En hoe mensen, die psychisch kwetsbaar zijn, zichzelf kunnen helpen. Zij geven voorlichting en organiseren ook zelfhulpgroepen, studiedagen en cursussen. Zie www.hee-team.nl.

Lotgenoten en naasten

Voor herstel is sociale en praktische steun van belang. Je omgeving kan je daarbij helpen. Vooral van lotgenoten kun je in de herstelfase veel leren. Zij kunnen je vertellen welke successen ze hebben bereikt. En ook hoe zij zich wisten te redden wanneer zij struikelden of dreigden terug te vallen. Samen kun je lachen en huilen, zonder dat je je ergens voor hoeft te schamen. En geleidelijk aan wordt je samen sterker. Er zullen misschien altijd mensen in je omgeving zijn die stigmatiserend of kwetsend denken over psychische ziektes. Herstel betekent ook, dat je moet leren omgaan met mensen die je niet accepteren en die negatieve opmerkingen maken. Als je je al sterk genoeg voelt, kun je anderen er op wijzen dat ze niet naar de stoornis moeten kijken maar naar jou als mens. Maar in het uiterste geval zal je soms zelfs familie of (oude) vrienden met een niet accepterende houding moeten mijden, om jezelf te beschermen. Lotgenoten kunnen je in de herstelfase helpen om je sterker te voelen en om stigmatisering tegen te gaan. Zij kunnen je ook stimuleren om weer actief te worden en activiteiten te ondernemen. De Depressie Vereniging organiseert groepen van lotgenoten, kijk bij lotgenotencontact.

Ondersteuning vanuit de zorg

Herstel betekent dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Maar na een ernstige depressie is dat niet zo vanzelfsprekend. Het zal niet altijd lukken om jezelf te redden. Schaam je er dan ook niet voor om hulp te vragen. Dat is heel belangrijk om terugval in een nieuwe depressie te voorkomen. Anderen kunnen je helpen met het naar boven halen van je eigen krachten en met zelfstandig keuzes leren maken, zodat je weer greep krijgt op je eigen leven. Natuurlijk kunnen artsen, hulpverleners en andere professionele werkers je in de herstelfase ook nog ondersteunen bij de depressieve klachten. Zo zal de huisarts adviseren bij het gebruik van medicijnen. Want waarschijnlijk heb je nog een poos medicatie nodig om je beter te voelen en daardoor meer ruimte te krijgen voor andere dingen. Maar meer nog zijn hulpverleners in de herstelfase van betekenis om je te helpen invulling te geven aan je leven. Een maatschappelijk werker kan je helpen om de regie te leren nemen, te gaan zoeken naar zinvolle activiteiten en een sociaal netwerk op te bouwen. Anderen kunnen je helpen bij administratie, post of financiën. Bij ‘Wat kun je zelf ? staat beschreven wat belangrijk is voor een regelmatig, actief en sociaal leven. Kijk bij terugvalpreventie naar de speciale activiteiten die je kunt ondernemen, zoals mindfulness of running therapie.

Lees ook de ervaringsverhalen

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital